jinkokozohenka

働き手減少の中でこれまで以上成果をあげるために、職場で働き方の抜本的な改革が必要になるだろう。