BLOG

"シグネチャーストライク(識別特性爆撃)"と、大統領の無人飛行機に対する空弁論

2013年07月13日 19時00分 JST | 更新 2013年09月12日 18時12分 JST