senshinkoku

経済活動の再開に踏み切る国も増え始めているが、新興・途上国で感染が広がり続ければ世界的な収束は見通せない。